Aktiivisten käytäntöjen luettelo

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Oppimisympäristön (Moodle) käyttöehdot/ Open LMS (Moodle) terms and conditions of use Sivustokäytäntö Kaikilta käyttäjiltä
Mahara e-portfolion käyttöehdot/ Terms and Conditions of Mahara e-portfolio Sivustokäytäntö Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Hyväksy palvelun käyttöehdot ennen jatkamista.

Agree on the terms and conditions of use before continuing.

Käytänne kokonaisuudessaan

Moodle-oppimisympäristön käyttöehdot

Moodle learning environment terms and conditions of use

 

Lue huolellisesti seuraavat käyttöehdot ennen rekisteröitymistä Diakonia-ammattikorkeakoulun (jäljempänä ”Oppilaitos” tai ”Diak”)  Moodle-oppimisympäristöön (jäljempänä ”Oppimisympäristö” tai ”Palvelu”).

Read these terms and conditions of use carefully before registering in the Open LMS (Moodle) Learning Environment (hereinafter "Learning Environment" or "Service") of Diaconia University of Applied Sciences (hereinafter "the University" or "Diak").

 

1. Kirjautumalla Palveluun hyväksyt alla olevat käyttöehdot Oppimisympäristöä käyttäessäsi. Diakilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja.

By logging into the Service, you accept the terms and conditions of use presented below for your use of the Learning Environment. Diak shall have the right to change these terms and conditions.

2. Palvelun käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa tai muulla tavoin siirtää toisen henkilön käyttöön. Ryhmätyöskentelyssä kukin ryhmän jäsen käyttää henkilökohtaista tunnustaan. Käyttäjänä vastaat Palvelun asianmukaisesta käytöstä. Mikäli epäilet, että käyttäjätunnuksesi on joutunut toisen henkilön käsiin, sinun tulee ilmoittaa tästä viipymättä Diakin IT-tukeen. Myös muissa ongelmatilanteissa Palvelun käyttöön liittyen voit olla yhteydessä Diakin IT-tukeen.

Your user ID to the Service is specific to you and shall not be disclosed to anyone else or made available for anyone else for use. For group work, all participants shall use their personal login credentials. As a user, you are responsible for the appropriateness of your use of the Service. If you suspect that your user ID has fallen into the hands of someone else, you are required to inform Diak IT support of this immediately. Similarly, should you experience problems when using the Service, you should contact Diak IT support.

 

3. Käyttäjätunnuksen voimassaolo ja samalla pääsy Oppimisympäristöön päättyy, kun käyttäjä valmistuu ja päättää opintonsa, erotetaan, eroaa itse tai keskeyttää opintonsa.

 The validity of your user ID as well as your access to the Learning Environment are terminated when you graduate and also if you get expelled, resign or otherwise discontinue your studies.4. Tuodessaan palveluun muita kuin itse tekemiään teoksia ja materiaalia, käyttäjän vastuulla on tarkistaa, ettei niiden käyttö tässä Palvelussa riko muiden osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia. Käyttäjä ei saa tallentaa Oppimisympäristöön loukkaavaa sisältöä, aikuisviihdettä tai muuta asiatonta materiaalia. Ylläpitäjällä on oikeus valvoa Palvelun käyttöä sekä poistaa kyseinen materiaali.

 When you upload materials into the Service that are prepared by someone else than you yourself, it is your duty and responsibility to make sure that the use of those materials in this Service does not breach the copyright or any other right of any other party. It is prohibited to store offending contents, adult entertainment or any other inappropriate materials in this Learning Environment. The administrator has the right to monitor the use of the Service and to remove any inappropriate materials.5. Kursseilla jaettu aineisto on Suomen tekijänoikeuslainsäädännön alaista ja osa on jaettu opiskelijoiden opiskelukäyttöön opetusalaa koskevan digiluvan perusteella. Tarkempaa tietoa opetusalan digiluvan perusteella sallitusta aineiston käytöstä löytyy osoitteesta https://operight.fi/artikkeli/kopiointi/kopioston-kopiointilupa. Käyttäjällä on oikeus tallentaa aineistoa tarvittava määrä omaan käyttöönsä. Aineiston muokkaaminen ilman lupaa on kielletty.

Course materials are distributed under the Finnish copyright laws, and some materials are governed by the Digital Licence for educational use. More detailed information about the appropriate uses of materials under the Digital Licence is available at https://operight.fi/artikkeli/kopiointi/kopioston-kopiointilupa. You as the user have the right to store materials sufficiently for your own use. However, the editing of materials without permission is prohibited.

 

6. Kursseilla jaettua aineistoa ei saa jakaa, välittää tai julkaista missään julkisessa palvelussa tai tilaisuudessa. Aineistoa ei myöskään saa ottaa osaksi omaa tuotosta ilman erillistä lupaa tai asianmukaista lisenssiä.

Materials distributed during courses must not be distributed, transmitted or published in any public service or event. Neither is it permitted for you to assimilate any materials into your own output without a licence or specific permission.


7.  Käyttäjän Palveluun lataaman aineiston käyttäjän pyynnöstä poistamisesta sekä siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa käyttäjä.

 As the user, you shall be liable for requesting, when required, the removal of materials uploaded by you into the Service; you shall also be liable for the respective costs, if any.

8. Käyttäjän tulee itse tallentaa tarvitsemansa aineistot kursseilta ennen Oppimisympäristön kurssikohtaisen osion sulkeutumista. Arkistoituja kursseja ei avata muuten kuin arvioinnin tarkistamisen osalta virallisten valitusten perusteella. Rästisuoritusten osalta noudatetaan yhteistä Diakissa sovittua toimintamallia, joka ohjeistetaan erikseen.

Before a course area in the Learning Environment is closed to student access, you yourself are responsible for saving for your own use the course materials you expect to need. Archived courses will not be re-opened for any reason other than to re-evaluate assessments on the basis of official complaints, if any. Completions of overdue assignments shall be carried out in accordance with the agreed Diak procedure and the respective, separate instructions.9. Oppimisympäristön kautta käytävissä verkkokeskusteluissa on noudatettava hyvää viestintätapaa. Solvaaminen, uskonnolliseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä, nimittely ja vihamieliset, rasistiset ja väkivaltaan yllyttävät kommentit ovat kiellettyjä. Ylläpitäjä pidättää oikeuden editoida ja poistaa asiattomat kommentit.

 All online conversations in the Learning Environment must be conducted in accordance with a polite communication practice. Disparaging comments, discrimination on any basis (e.g. religion or sexual orientation), calling names, racist comments, and comments inciting to violence are prohibited. The administrator has the right to edit and remove any inappropriate comments.10. Oppilaitos pidättää oikeuden päättää aineiston poistamisesta tai poistamatta jättämisestä tapauksissa, joissa käyttäjällä ei ole lupaa tai oikeutta poistaa itse Palveluun lataamansa aineistoa (kuten Oppimisympäristön kautta palautetut tehtävät) esimerkiksi arvioinnin todentamisen, arkistointivelvoitteen tai muun vastaavan syyn takia.

The University has the right to decide on the removing or not removing of materials in instances in which you as the user do not have the authority to delete materials you have uploaded into the Service (such as the assignments you submitted online); these instances will relate to issues such as verifying assessments, fulfilling the archiving obligation, and similar cases.11. Ylläpitäjä voi poistaa käyttöehtojen vastaisen aineiston ilmoittamatta ja estää käyttäjän pääsyn Palveluun ja poistaa käyttäjätilin, jos tämä rikkoo käyttöehtoja.

The administrator is entitled to remove without notice any materials that are in breach of these terms and conditions of use, to block the respective user from the Service, and to remove the account in breach.12.  Käyttäjä sitoutuu näiden ehtojen lisäksi noudattamaan oppilaitoksen yleisiä sääntöjä ja määräyksiä.

In addition to these terms and conditions of use, you agree to abide by the general rules and regulations of the University.

 

13. Oppilaitos vastaa parhaansa mukaan Palvelun käytettävyydestä, luotettavuudesta sekä teknisestä toimivuudesta. Diak ei kuitenkaan takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettömästi ja virheettömästi. Diakilla on oikeus keskeyttää palvelun käyttö, mikäli se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpidon vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. Oppilaitos ei vastaa mahdollisesti kadonneista aineistoista ja käyttäjän Palveluun lataamien aineistojen varmuuskopioinnista.

The University shall, to its best ability, ensure the usability, reliability and technical functioning of the Service. However, Diak does not warrant that the Service could be used without any interruptions and any faults. Diak has the right to interrupt the use of the Service if such is required for installations, changes or maintenance, or if laws, regulations or authorities so require, or if there is another acceptable reason to do so. The University shall not be liable for any materials lost, nor shall it be responsible for taking backup copies of any materials you upload into the Service.14. Oppilaitos takaa Palvelun toimivuuden kampustiloissa. Oppilaitos ei vastaa ongelmista, joita käyttäjä saattaa kohdata mm. oman vanhentuneen, päivittämättömän tai suorituskyvyltään huonon laitteiston, ohjelmistojen ja huonojen verkkoyhteyksien vuoksi.

The University shall be accountable for the functioning of the Service on the premises on campuses. The University shall not be accountable for any problems you may encounter due to your equipment, software or internet connection being too old, not updated, or deficient in performance capacity.15. Kaikki Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat aina Diakille ja sen lisenssinantajille. Hyväksyttyäsi nämä käyttöehdot Diak antaa sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, siirtokelvottoman ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua henkilökohtaiseen, ei-kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Et saa kopioida tai muokata Palvelua tai kääntää tai purkaa sitä lähdekieliseksi, luoda siitä johdannaista versiota tai muuten yrittää päästä käsiksi Palvelun lähdekoodiin, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu lain nojalla. Et saa myöskään yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitään Palvelun käyttämiä suojausmekanismeja. Diak pidättää oikeuden muokata Palvelun sisältöä kokonaan tai osittain harkintansa mukaisesti.

All immaterial property rights and other rights related to the Service belong to Diak and Diak's licensors. When you have accepted these terms and conditions of use, Diak will grant you a limited, non-exclusive, non-transferable and revocable right to use the Service for personal, non-commercial purposes. You shall not alter, decrypt, reverse engineer, reverse assemble, reverse compile or otherwise translate the Service, nor access the source code of the Service, nor create a spin-off of the Service, unless you have a statutory right to do so. Neither are you permitted to disable or circumvent any protective mechanisms of the Service. Diak has the right to alter at its discretion the contents of the Service in total or in part.

 

 

16. Kaikki tässä luetellut ehdot koskevat Palvelun lisäksi Palveluun integroituja liitännäispalveluita ja –sovelluksia (Maharaa ja  Open Content-tietovarantoa).

All the terms referred to in this document apply to the add-in services and apps (Mahara and Open Content) integrated in the Learning Environment.

 

 

17. Palveluun rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä käyttäjistä voidaan kerätä erilaisia tietoja. Tietoja käsitellään oheisen rekisteriselosteen mukaisesti. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt kyseisen rekisteriselosteen.

Various types of user data may be collected when you register into the Service and use the Service. All such data is handled in accordance with the annexed register description. When you accept these terms and conditions of use you verify that you have read and accepted the register description.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yhteenveto

Hyväksy Mahara e-portfolion käyttöehdot ennen Maharan käyttöä.

Please agree on the terms and conditions of  Mahara e-portfolio tool before continuing.

Käytänne kokonaisuudessaan

Terms and conditions / Käyttöehdot

By using Diak e-portfolio you are agreeing to the terms and conditions given below.

Käyttämällä Diak e-portfoliota hyväksyt alla määritellyt käyttöehdot.

1. Our obligations 

The Diak e-portfolio site administrators will undertake all reasonable steps to provide all users with a safe, secure and operational electronic portfolio system. If at any time you feel your rights as a user have not been upheld or you have any questions regarding the below, please contact  site administrator immediately. 

Diak e-portfolio will occasionally be unavailable for short periods of time as we release new system features. We will notify of the site updates in Moodle.

You are encouraged to report objectionable material or inappropriate behaviour to tuki.diak.fi. We will ensure the matter is investigated in a timely manner. 

Administrators may access your portfolio and its contents at anytime, however they will avoid doing so unless specifically required to support your use of Diak e-portfolio or as per these terms and conditions.

1. Diakonia-ammattikorkeakoulun velvoitteet 

Diakin e-portfolion ylläpitäjät tekevät kaiken mahdollisen, jotta kaikilla palveluun kirjautuneilla on käytössään turvallinen ja toimiva sähköinen portfoliojärjestelmä. Mikäli jossain vaiheessa epäilet oikeuksiasi loukatun tai sinulla on kysymyksiä järjestelmän käyttöehdoista, ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjiin (tuki.diak.fi). Diakin e-portfolio voi ajoittain olla pois käytöstä tai käytössä voi olla katkoksia johtuen järjestelmäpäivityksistä ja virheenkorjauksista. Ilmoitamme e-portfoliotyökalun päivityksistä oppimisympäristön yleisten tiedotteiden yhteydessä.

Kehotamme sinua raportoimaan väärinkäytöistä sekä mahdollisesti palveluun ladatusta käyttöehtojen vastaisesta tai muuten loukkaavasta materiaalista osoitteessa tuki.diak.fi. Pyrimme vastaamaan kaikkiin tiedusteluihin kohtuullisessa ajassa.

Ylläpitäjät voivat tarvittaessa katsella portfoliosi sisältöä koska tahansa, mutta tätä mahdollisuutta käytetään vain ongelmatilanteissa ja väärinkäyttöepäilyissä.  

2. Your obligations 

The privacy statement should be considered an extension of these Terms and conditions and be read by all users. 

Your Diak e-portfolio account will expire after a given period of time or after given period of inactivity, as set by the site administrator. You will receive an email reminder shortly before your account is due to expire and we suggest you save your portfolio to your personal computer at this time so that you may reuse it in the future. 

 All files and content you upload to Diak e-portfolio are subject to Finnish Copyright legislation. You are responsible for ensuring you have appropriate permission to reproduce and publish any work that is not your own. Incidents of plagiarism will be dealt with in accordance to Diak's policy. 

 You must not use your portfolio to store or display offensive material. If an administrator receives report of any objectionable material within your portfolio, your account will be suspended and your access to Diak e-portfolio frozen pending an investigation in accordance to the Student Conduct Policy or equivalent Diak quidelines.  

 If the site administrator receives report of any inappropriate behaviour on your part, where it relates to Diak e-portfolio, your account will be suspended and your access toDiak e-portfolio frozen pending an investigation in accordance to the Student Conduct Policy or equivalent Diak quidelines.

Inappropriate behaviour includes misuse of the objectionable material reporting system, intentionally attempting to load files with virus content, placing objectionable or excessive feedback or comments on any other user's portfolio and any other behaviour deemed to be a nuisance or offensive by an administrator. 

 Any unsolicited contact you receive as a result of personal information you have publicly released via your portfolio is your responsibility. However, any misconduct in behaviour from users of the system should be reported to the site administrator immediately. 

 We may occasionally make minor adjustments to our terms and condition to reflect changes to the system and in response to user feedback. As such we suggest you check the terms and conditions regularly. We will however notify users of any major changes to the terms and conditions via Diak homepage www.diak.fi

2. Käyttäjän velvollisuudet 

Lue näiden käyttöehtojen lisäksi tärkeä tiedote Palvelun tietosuojasta, jonka katsotaan täydentävän tämän käyttöehtosopimuksen sisältöä. 

Diakin e-portfoliotilisi voimassaolo päättyy määritellyn ajanjakson jälkeen, vähäisen aktiivisuuden tai käyttämättömyyden perusteella tai muutoin voimassa olevan Diakin käyttäjätunnusten voimassaolon päätyttyä, kuten ylläpitäjät ja/tai Diakonia-ammattikorkeakoulu ovat toisaalla määritelleet. Saat sähköpostimuistutuksen ennen tunnusten voimassaolon päättymistä, jotta voit tallentaa portfoliossa olevan materiaalisi omalle koneellesi jatkokäyttöä varten.

Kaikki tiedostot ja sisältö, jota lataat palveluun on Suomen tekijänoikeuslainsäädännön alaista. Sinun tulee varmistaa, että sinulla on aineistoa ladatessasi asiaankuuluva lupa aineiston käyttöön, muokkaamiseen, julkaisemiseen ja jakamiseen. Plagiointitapaukset käsitellään Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti. 

Portfoliota ei tule käyttää kielletyn tai loukkaavan materiaalin tallennuspaikkana tai näiden aineiston jakamiseen. Jos ylläpitäjä saa tiedon tällaisen materiaalin olemassaolosta portfoliossasi, tilisi jäädytetään tutkintaa varten Diakin ohjeistuksien mukaisesti ja pääsy portfolioosi estetään.  

Jos sivuston ylläpitäjät saavat tiedon siitä, että olet loukannut näitä käyttösääntöjä e-portfolioon liittyen missä tahansa, tilisi jäädytetään tutkintaa varten Diakin ohjeistuksien mukaisesti ja pääsy portfolioosi estetään. 

Käyttösääntöjen loukkauksena pidetään mm. aineiston ilmiantamisen väärää raportointia, viruksia sisältävien tiedostojen tahallisia lataamisyrityksiä, muiden käyttäjien häiriköintiä kommentoimalla tai antamalla liiallista palautetta, tai muunlaista kiusaamiseksi laskettavaa käytöstä suhteessa toisiin e-portfolion käyttäjiin. Ylläpitäjä pidättää itselleen oikeuden määritellä häiritsevän käytön kriteerit ja rajat. 

Kaikki kommentit ja yhteydenotot, jotka vastaanotat e-portfoliossasi oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti julkaisemasi henkilötietoja sisältävän sisällön seurauksena ovat omalla vastuullasi. Palveluun rekisteröityneiden käyttäjien tekemät tekijänoikeudelliset tai persoonaa koskevat loukkaukset tulee kuitenkin raportoida heti, kun sellaista kohtaa omassa portfoliossaan tai jonkun toisen käyttäjän portfoliossa.

Saatamme toisinaan tehdä pieniä muokkauksia näihin käyttöehtoihin, kun järjestelmässä tapahtuneet muutokset tai käyttäjäpalaute vaativat muokkauksia. Sen vuoksi suosittelemme, että luet nämä käyttöehdot aika ajoin uudelleen palveluun kirjautuessasi. Oleellisista muutoksista tiedotamme oppimisympäristön tiedotteissa ja Diakin kotisivuilla www.diak.fi.